Informacja dla zdających egzaminy maturalne

4.06.2020

Procedura postępowania dla zdających podczas egzaminów maturalnych w czerwcu 2020 r.

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

 

1. Ogólne zasady uczestnictwa w egzaminie maturalnym z zagrożeniem COVID-19.

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.W celu zachowania bezpieczeństwa zdający dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły, przy wejściu do sali, po skorzystaniu z materiałów dostępnych dla wielu zdających (słowniki).

1.4.Zdający nie wnoszą na teren szkoły żadnych przedmiotów nie objętych wykazem przyborów w Komunikacie CKE ( takich jak: telefony komórkowe, maskotki itp.). Można wnieść małą butelkę wody mineralnej.

2. Zasady obowiązujące przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego.

2.1. Zdający zgłaszają się na egzamin o godz.8:00 (lub 13:15) przed wyznaczonym wejściem.

  • Wejściem głównym - nr 1 -wchodzą zdający w salach 28 i 9
  • Wejściem nr 2 (z tyłu budynku) – wchodzą zdający w sali 11

O przydzieleniu do danej sali na j.polski można uzyskać informację telefoniczną w sekretariacie szkoły. Przydział sal na pozostałe przedmioty będzie wywieszony na drzwiach wejściowych oraz na tablicach informacyjnych w korytarzach.

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Przed wejściem do budynku szkoły zdający ma obowiązek złożenia oświadczenia o zgodzie na bezdotykowy pomiar temperatury oraz kwestionariusza oceny ryzyka epidemicznego. Druki można pobrać ze strony internetowej szkoły www.szkoly.andrychow.zdz.pl  - wypełnić w domu, lub przy wejściu do szkoły.

2.3. W razie konieczności zdjęcia odzieży wierzchniej, zostaje ona, osobiście przez zdającego, włożona do worka foliowego, który zostaje zamknięty i przechowywany w wyznaczonym miejscu. Po egzaminie zdający zabiera worek z odzieżą i ubiera się w przeznaczonym do tego miejscu.

2.4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.5. Po wejściu do szkoły zdający od razu kieruje się do wyznaczonej sali, gdzie przewodniczący ZN weryfikuje jego tożsamość (może poprosić zdającego o odsłonięcie twarzy).

2.6. Zdający losuje miejsce poprzez wskazanie (nie dotykając) przewodniczącemu ZN, wybranej przez siebie koperty z numerem stolika, spośród kopert rozłożonych na stoliku. Przewodniczący wyjmuje z koperty karteczkę, pokazuje wylosowany numer. Zdający wpisuje ten numer w wykazie zdających i potwierdza podpisem swoją obecność. Czynności te wykonuje własnym długopisem.

2.7. Zdający zajmuje miejsce. Do czasu rozpoczęcia egzaminu zdający pozostają przy stolikach, ewentualnie można wyjść do toalety za zgodą ZN.

2.8. Po zajęciu miejsca przy stoliku można zdjąć maseczkę lub przyłbicę. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

3. Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w czasie trwania egzaminu.

3.1.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, cyrkla, linijki, kalkulatora prostego itd.

3.2.Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

3.3.Należy zdezynfekować ręce przed i po skorzystaniu z materiałów, z których korzystają inne osoby (np. słowniki).

3.4.Zdający nie dotykają twarzy, zwłaszcza nosa i oczu, a także przestrzegają ogólnie obowiązujących zasad higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

3.5.W przypadku złego samopoczucia zdający natychmiast informuje o tym przewodniczącego Zespołu Nadzorującego.

4.Zakończenie egzaminu

4.1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył prace z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeśli zdający zakończył pracę a arkuszem) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. Po terminowym zakończeniu egzaminu zdający będą opuszczać salę sukcesywnie, aby zdający nie gromadzili się przed szkołą.

4.2.Po zakończeniu egzaminu należy niezwłocznie opuścić szkołę i nie gromadzić się wokół szkoły oraz na chodniku i na podwórku szkolnym.

5.Informacje dla osób, które w jednym dniu przystępują do dwóch egzaminów

5.1.Nie ma możliwości wydawania posiłków w szkole, ani zamawiania na dowóz.

5.2.Zdający dwa egzaminy w jednym dniu muszą opuścić budynek na czas przerwy

Pliki do pobrania