NOWA ENERGIA EDUKACJI

Tytuł projektu: Nowa Energia Edukacji

Uczestnicy: 

Grupę docelową projektu stanowią: szkoła, uczennice i uczniowie (200 os.) oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu (20 os.) następujących szkół zawodowych w Andrychowie i Wadowicach należących do Zespołu Szkół w Andrychowie im. Armii Krajowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 • Wadowice: Technikum Usług Fryzjerskich, Technikum Logistyczne;
 • Andrychów: Technikum Logistyczne.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 1. doradztwo edukacyjno - zawodowe,
 2. nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (kursy zawodowe),
 3. program współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami (staże zawodowe),
 4. rozwój kompetencji zawodowych kadry szkoły (kursy zawodowe),
 5. Rada Programowa (współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym),
 6. walidacja i certyfikacja umiejętności i kwalifikacji,
 7. tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie / doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Cel projektu: 

Poprawa efektywności wsparcia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 200 (120K, 80M) uczniów i uczennic, rozwój współpracy Zespołu Szkół z jego otoczeniem społeczno – gospodarczym oraz rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w czasie 24 miesięcy trwania projektu w terminie do XII 2019r.

Planowane efekty projektu:

 1. Zwiększenie liczby osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.
 2. Zwiększenie liczby szkól i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS.
 3. Zwiększenie liczby nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.
 4. Zwiększenie ilości kwalifikacji rynkowych opisanych przez specjalistów.
 5. Zwiększenie liczby osób korzystających ze wsparcia edukacyjno – zawodowego.

 

Informacje i zapisy:

Biuro Projektu
Centrum Kompetencji Zawodowych
34-100 Wadowice, ul. Nadbrzeżna 25B

tel. 33 873 14 74
e-mail: s-wadow@zdz.katowice.pl

 

Wartość projektu: 2 765 485,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 350 662,67 PLN